Rozpočet 2012

        Návrh rozpočtu  na rok 2012 v tis. Kč
               
Příjmy Plán Výdaje Plán        
Daně 5 677,0 Doprava, komunikace 126,0        
Poplatky 30,0 Pitná voda,ČOV,kanaliz. 619,0        
Pitná voda 7,5 Mateřská škola 892,0        
Pronájem pozemků 126,0 Základní škola, ZUŠ 976,0        
Prodej pozemků 250,0 Ambulant.péče,soc.služ. 25,0        
Zdravotní středisko 71,0 Byt.hosp.,komun.služby 782,0        
Byt.,nebyt.hospodářství 121,0 Hřbitov 17,0        
Hřbitov 3,5 Sběr odpadu 425,0        
Sběr odpadu 345,1 Místní správa 1946,0        
Místní správa 51,0 Knihovna,kroniky,kultura 90,0        
Dotace Pard.kraj 355,9 Tělovýchova, hřiště 602,0        
Dotace od obcí (ZŠ,MŠ) 630,0 Veřejné osvětlení 197,0        
Ostatní 35,0 Požární ochrana  78,0        
Převody vl. Fondům 20,0 Veřejná zeleň 79,0        
Použití výsledku hospod. 3 027,0 Příspěvky organizacím 73,0        
    Bytová výstavba Ři,MO 2954,0        
    Příspěvky stavebníkům 45,0        
    Převody vl. fondům  20,0        
    Splátka jistiny,úroků-úvěr 604,0        
    Rezerva 200,0        
Celkem 10 750,0 Celkem 10750,0        
z toho akce:              
Propojení nového vrtu s nádrží ve vodárně 300,00        
Výstavba infrast.11 RD Řikovice, zaměření 4 RD Morašice kovice   2 950,00        
Oranžové hřiště /pokud bude dotace/   300,00        
Stavební úpravy v MŠ a ZŠ Morašice   420,00        
Údžba zeleně, obnova stromů a keřů na hřišti a v parku 70,00        
Nákup žacího traktoru     265,00        
Požární bezpečnost - posunutí hydrantu,nákup věcí pro hasiče 98,00        
Příspěvky organizacím  a na opravu fary 103,00        
Zájezdy důchodců     25,00        
Nákup osobního automobilu   300,00        
Nákup hracích prvků MŠ, hřiště, Řikovice  350,00        
               
Vyvěšeno:   10. 2. 2012   Sejmuto:  25.02.2012          
Elektronicky vyvěšeno: 10. 2. 2012