Krizové řízení

Mimořádné situace a události

Důležitá telefonní čísla tísňového volání


Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která
ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
- 150 - Hasičský záchranný sbor ČR


Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících
život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla
- 155 - Zdravotnická záchranná služba


Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní
číslo
- 158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie


Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je určeno především pro cizince
a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Co mám říct, když volám na tísňovou linku?

Podejte tyto základní informace:

- kdo volá,
- co se stalo,
- kde se to stalo,
- podat informace o stavu zraněné osoby, je-li nějaká.

Co mám udělat, když uslyším varování, že došlo k úniku nebezpečných a zdraví škodlivých látek a je potřeba se ukrýt?
Ukryjte se v místě, kde vás zastihlo varování, anebo dopravním prostředkem urychleně dojeďte k nejbližšímu místu ukrytí v budově. Uzavřete okna a dveře, oblepte páskou (mokrý hadr pod dveře), zavřete větrání a vypněte klimatizaci. Zabezpečte si poslech rádia, televize či internetového zpravodajství a dbejte pokynů hromadných sdělovacích prostředků.

Co je evakuace?
Neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné, bezpečné místo.

Co je evakuační zavazadlo a co si mám do něj připravit?
Evakuační zavazadlo je batoh, krosna, kufr apod., který obsahuje soubor nejdůležitějších věcí pro přežití v případě evakuace mimo domov na dobu delší jednoho dne.
Zavazadlo dospělého by mělo mít max. 25 kg, dítěte max. 10 kg.
Obsahem evakuačního zavazadla by měly být zejména:
- potraviny a tekutiny,
- léky a hygienické potřeby,
- komunikační zařízení a vybavení pro přežití,
- oblečení a věci na spaní,
- osobní doklady a drobné cennosti.

Co mám dělat, když je vydáno upozornění na velký vítr, vichřici apod.?
Nezdržujte se v blízkosti větších stromů. 
Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy). 
Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení. 
Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelným a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici). 
Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.  
Nechoďte do lesa. 
Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích. 
Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu. 
Doma nezapomeňte zavřít okna. Odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.). 
Pokud je v bezprostředním ohrožení lidský život, zdraví, popř. majetek, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

Kam mám volat v souvislosti s likvidací nebezpečného hmyzu (vosy, sršni apod.)?
Na tísňovou linku 150 nebo 112 volejte jen v případě, že jsou ohroženy životy nebo zdraví lidí, nebo v případě, že se nebezpečný hmyz vyskytuje na veřejných prostranstvích, resp. ve veřejnoprávních budovách (nemocnice, školy, školky). V ostatních případech volejte specializovanou firmu, která se zabývá dezinfekčními a deratizačními službami.

Co mám dělat při povodni/bleskové povodni?
Pokud se vaše obydlí (pozemek, chata, zahrada apod.) nachází v rizikovém místě, kde hrozí nebezpečí povodně, počítejte s možným ohrožením a připravte se na ně. Mějte doma uskladněný vhodný materiál (např. desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek), který poslouží k utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
Proveďte prohlídku kolem svého objektu a zajistěte, aby neupevněný materiál (ploty, boudy, hranice dříví a další překážky) nebránily volnému průtoku vody a netvořily druhotné hrázky a ucpávky vodního toku.
Proti stoupající vodě vytvořte hráze.
Na výše uložená místa přestěhujte cenné věci, oblečení, potraviny atd.
Buďte v pohotovosti, sledujte předpověď počasí, stav hladiny vodního toku či rybníka, mohou-li vás ohrozit.
Řiďte se pokyny povodňových orgánů obce, policie a hasičů.