Informace o zpracování osobních údajů

Obec Morašice se sídlem Morašice 96, 569 51,

IČ: 00277029,

telefon: 461612773,

e-mail: podatelna@morasice.cz,

ID datové schránky: ecwa44x,

jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Obec Morašice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 

Účel zpracování osobních údajů - Obec jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely výkonu státní správy a výkonu samosprávy.
Právní základ zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné pro:

  • splnění právních povinností, které se na obec vztahují (např. vyřizování podnětů, žádostí o informace)
  • plnění smlouvy mezi obcí a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí)
  • splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena (např. kontaktní údaje členů orgánů obce pro zajištění komunikace s občany)
  • ochranu práv a oprávněných zájmů obce, jako je ochrana osob a majetku obce, ochrana života a zdraví osob (např. kamerový systém obce)
  • ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, jehož součástí je vždy také informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání úřadům, institucím či jiným orgánům není obci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas. Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU).
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této předem definované doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům
  • na jejich opravu
  • na výmaz, popřípadě omezení zpracování
  • vznést námitku proti jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebude subjekt údajů s vypořádáním požadavků souhlasit, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Na základě povinnosti uložené obecným nařízením jmenovala obec pověřence pro ochranu osobních údajů, který plný úkoly dle článku 39 GDPR a je pro subjekty údajů kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje pověřence:
Ing. Klára Hudečková        
tel.: +420 720 073 518
e-mail: poverenec@litomysl.cz

Osobní konzultace možná po telefonické domluvě.