Provozní řád

Provozní řád Víceúčelového hřiště obce Morašice

Článek 1 – Všeobecné podmínky

Závazný předpis Obce Morašice a podmínky užívání Víceúčelového hřiště/dále VH/.

 1. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků a jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem pro okamžité vykázání z hrací plochy a pro následný zákaz vstupu.
 2. Vstup na VH a jeho užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 18 let v této souvislosti odpovídají zákonní zástupci, případně učitelé, trenéři či cvičitelé. Vstup dětí do 6 let pouze s doprovodem dospělé osoby.
 3. VH je určené pro tyto druhy sportů: minikopaná, volejbal, tenis, florbal, vybíjená, nohejbal, hokejbal.
 4. Používání VH je bezplatné.

Článek 2 – Provoz a správa VH

 1. Provoz hřiště je určen denně:
  8 – 20 hodin (březen, duben, květen, srpen, září, říjen)
  8 – 21 hodin ( červen, červenec)
 2. Rezervaci hřiště je nutné si provést na stránkách obce www.morasice.cz/rezervace-hriste, rezervovaní mají poté přednostní právo užívání před nepřihlášenými příchozími. V případě, že přihlášený nebude rezervaci využívat, je povinen ji zrušit v kalendáři, jiný uživatel zrušit rezervaci není oprávněn a systém mu to nepovolí. 
 3. Rezervace je limitována rozvrhem hodin Základní školy a tréninků TJ Sokol, které jsou rezervovány dlouhodobě.
 4. Při problémech s rezervací se zájemce může obrátit na mailovou adresu karel.rajman@morasice.cz nebo telefonem 732205840, případně na mail starostka@morasice.cz nebo telefon 461612773.
 5. Hřiště slouží výhradně pro občany Morašic, Lažan, Říkovic a Višňárů, ostatní mohou sportovat pouze s těmito občany.
 6. Během zimních měsíců (listopad – únor) bude hřiště uzavřeno. S držitelem klíče lze domluvit i jinak. (Milan Říha, mobil: 607 974 677, pevná linka: 461 613 324.) Změny mohou být vyvěšeny na vstupních dveřích či na internetových stránkách obce.
 7. Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek.
 8. Světla může rozsvěcet pouze pověřená osoba a při odchodu ručí za vypnutí.

Článek 3 – Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. Vybavení je možné využívat pouze k účelu, ke kterému je určeno tak, aby nedocházelo k jeho poškození nebo zničení. Nejsou povoleny žádné úpravy nebo neodborný zásah do vybavení.
 2. Uživatelé jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním tak, aby nevznikla žádná újma na zdraví.
 3. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení VH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné vady nahlásí provozovateli.
 4. Zákaz vstupu v nevhodné obuvi ( kopačky, podpatky, ostré hroty, ušpiněné od bláta, štěrku, písku…)
 5. Je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (voda povolena) a další předměty, které by mohly poškodit či znečistit hrací plochu.
 6. Zákaz vstupu osob pod vlivem návykových a psychotropních látek. Přítomnost těchto osob musí být neprodleně nahlášena policii.
 7. Je zakázáno jezdit na hřiště na jízdních kolech, kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce ani si je opírat o oplocení.
 8. Zákaz manipulace s ostrými předměty.
 9. Zákaz kouření, vnášení hořlavin, zbraní,výbušnin, a manipulace s otevřeným ohněm.
 10. Zákaz vodění psů a jiných zvířat.
 11. Zákaz odhazování žvýkaček.
 12. Zákaz lezení a zavěšování se na vybavení hřiště (koše, branky, oplocení…).
 13. Je zakázáno znečišťování, poškozování, ničení a znehodnocování prostor areálu a jeho vybavení.
 14. Je zakázáno provádět činnost, která by omezovala a ohrožovala v blízkosti bydlící občany.

Článek 4 – Odpovědnost

 1. Uživatel (zákonný zástupce) odpovídá za veškerou činnost prováděnou na hrací ploše.
 2. Uživatel (zákonný zástupce) odpovídá za veškeré škody na majetku VH způsobené činnostmi uživatele i všech osob zapojených do činností uživatele.
 3. Uživatel (zákonný zástupce) odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou zapojeny do činností uživatele.
 4. Uživatel je povinen vykázat z hrací plochy všechny osoby, které nemají nic společného s činnostmi uživatele, a tudíž za ně nehodlá nést zodpovědnost. V případě, že tak neučiní, přebírá za tyto osoby stejnou zodpovědnost jako za osoby zapojené do činností uživatele.
 5. Po vzájemné dohodě lze na hřišti provozovat činnosti více uživatelů.
 6. Provozovatel neodpovídá za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení majetku uživatele i všech osob zapojených do činností uživatele.

Článek 5 – Sankce

Za porušení povinností daných tímto Provozním řádem lze ukládat sankce podle Zákona č.200/1990Sb. o přestupcích.

Článek 6 – Důležité informace

Policie ČR 158
Hasiči 150
Zdravotnická záchranná služba 155

V případě, že zjistíte jakoukoliv závadu na zařízení, v zájmu zajištění bezpečnosti vaši i ostatních návštěvníků informujte provozovatele na tel. 461 612 773.

Článek 6 – Účinnost

Provozní řád byl schválen provozovatelem dne 4. 9.2013 aje účinný od tohoto data.

Děkujeme vám, že dodržujete provozní řád Víceúčelového hřiště a přejeme vám příjemnou zábavu.

Obec Morašice