Povinně zveřejňované informace

 Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 

Úplný oficiální název povinného subjektu:   Obec Morašice, okres Svitavy, Pardubický kraj

Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Obec  jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Bankovní spojení:     č.ú.  6625185399/0800 Česká spořitelna

                                    č.ú.  5321591/0100  KB Litomyšl

IČO:  00277029

DIČ:  nejsme plátci DPH

Kontaktní spojení: 

Obec úřad Morašice, 569 51, Morarašice 96

email: starostka@morasice.cz

           podatelna@morasice.cz    /soubory/elektronicka-podatelna.pdf

Identifikátor datové schránky:  ecwa44x

telefon: 461 612 773

mobil: 601 342 933

Úřední hodiny:   Pondělí 8:00- 12:00        12:30 – 17:00 (V době letních prázdnin do 16:00)

                             Středa  8:00- 12:00        12:30 – 16:00

Organizační struktura:

Obecní úřad Morašice

Zastupitelstvo obce     - Kontrolní výbor

                                    - Finanční výbor

                                    - Výbor územnní rozvoj

                                    - Komise kulturní, stavební, ekologická

Seznam organizaci zřizených obcí:

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

        -  Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy        

       -  Mateřská škola Morašice, okres Svitavy 

Rozpočet:  najdete na úvodní liště ZDE?

Žádosti o informace:

Písemně na kontaktní poštovní adresu úřadu nebo e-mailem podle postupu dle zákona 106/1999 Sb.

Příjem žádostí a dalších podání :

Písemně na kontaktní poštovní adresu úřadu nebo e-mailem podle postupu dle zákona 106/1999 Sb.

Kde získat informace:

Vyplněním formuláře, na obecním úřadě, na úřední tabuli. Informace se považuje za zveřejněnou okamžikem projednání na schůzi zastupitelstva nebo umístěnín na úřední tabuli obce.

Kde lze podat stížnost nebo žádost:  Na obecním úřadě Morašice

Opravné prostředky:  Podle postupu dle zákona 106/1999 Sb.

Předpisy:

Zákon o obcích 128/2000 Sb.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon  č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

Zákon  č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Zákon č. 167/2012  Sb., kterým se mění zákon č. 466/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějíšch předpisů, zákon  č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

Platné obecně závazné vyhlášky

Sazebník úhrad za poskytování informaci:

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací jsou dostupné na webu Portál veřejné správy.
 
Výroční zprávy: viz níže
 
Formuláře: na úvodní liště

Povodňový plán 

Naše obec se musí v případě potřeby řídit zpracovaným povodňovým plánem obce. Naleznete jej na:

 

http://www.edpp.cz/dpp/morasice