Rozpočet 2019

                                        O b e c    M o r a š i c e      
                                            56951 Morašice 96    
                                                 IČ: 00277029      
             
         Schválený rozpočet  na rok 2019  - příjmy (v tisících Kč)  
Para Text SR 2018 UR 2018 Skuteč.2018 Návrh rozpočtu 2019  
  Daňové příjmy 11 281,00 11 394,00 12 339,15 13 410,00  
  Místní daně a poplatky 313,50 313,50 309,43 308,50  
2310 Pitná voda 8,00 8,00 7,76 8,00  
3113 Základní školy 1,50 1,50 1,50 1,50  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 18,00 18,00 31,50 14,40  
3511 Činnost ordinací praktic. lékařů 38,00 38,00 37,90 36,00  
3612 Bytové hospodářství 46,30 46,30 26,52 72,00  
3632 Pohřebnictví 200,00 250,00 257,69 5,00  
3639 Pronájem pozemků 212,00 212,00 224,33 225,00  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 30,50 30,50 14,15 6,00  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 4,00 4,00 6,51 9,40  
3725 Využívání a zneškodň. komunál.odpadů 81,00 81,00 82,93 83,00  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2,00 2,00 0,00 1,00  
6171 Činnost místní správy 21,70 21,70 22,84 22,70  
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 0,50 0,50 0,50 0,50  
6330 Převody vlastním fondům 0,00 0,00 0,04 0,00  
6409 Ostatní činnost 0,00 0,00 9,66 0,00  
  NIV dotace ze SR - souhr.dotač. vztah 172,40 172,40 172,40 184,30  
  NIV přijaté transfery od obcí 78,70 112,89 112,89 112,70  
  NIV přijaté transf. ze všeob.pokl.správy 45,90 135,89 135,89 0,00  
  NIV přijaté transfery ze SR 0,00 23,93 23,93 0,00  
  INV přijaté transfery od krajů 0,00 1164,00 1164,00 0,00  
  Příjmy celkem  12555,00 14030,11 14981,52 14500,00  
             
             
        Schválený rozpočet  na rok 2019 - výdaje (v tisících Kč)  
Para Text SR 2018 UR 2018 Skuteč. 2018 Návrh rozpočtu 2019  
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin 18,00 6,00 0,00 18,00  
1037 Celospolečenské funkce lesů 5,00 5,00 5,00 5,00  
1070 Rybářství 3,00 3,00 3,00 3,00  
2141 Vnitřní obchod 0,00 40,00 40,00 40,00  
2212 Silnice 270,00 1 962,90 1 960,42 189,00  
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 719,00 570,00 568,76 970,00  
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 4,00 4,00 0,00 4,00  
2310 Pitná voda 296,00 296,00 291,01 117,00  
2321 Odvád. a čišt.odpadních vod  337,00 477,00 424,18 366,00  
3111 Mateřské školy 944,00 761,00 757,71 819,00  
3113 Základní školy 1 186,00 1 141,50 1 141,29 1 587,00  
3299 Záležitosti vzdělávání 77,00 0,00 0,00 0,00  
3314 Činnosti knihovnické 16,00 16,00 13,59 16,00  
3319 Ost. záležitosti kultury 4,00 4,00 0,82 4,00  
3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 8,00 7,00 7,00 8,00  
3329 Zálež. Ochr. památek,péče o kult.dědic. 81,00 81,00 72,32 2,00  
3330 Činnosti registr.církví a nábožen. spol. 49,00 49,00 49,00 49,00  
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 53,00 30,00 22,63 37,00  
3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 108,00 142,50 142,00 145,00  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 81,00 87,00 70,70 1 887,50  
3419 Ost. tělovýchovná činnost 53,00 113,00 113,00 54,00  
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3,00 6,00 6,00 6,00  
3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 16,00 14,00 13,40 18,00  
3511 Činnost ordinací praktic. lékařů 62,00 42,00 30,38 39,50  
3612 Bytové hospodářství 1 233,00 1 270,00 1 269,91 9,00  
3631 Veřejné osvětlení 213,00 170,00 169,93 255,00  
3632 Pohřebnictví 31,00 31,00 24,10 23,00  
3635 Územní plánování 45,00 45,00 15,88 30,00  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 760,00 6 846,39 859,48 7 034,00  
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20,00 30,00 29,30 35,00  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 600,00 506,00 501,08 531,00  
3726 Využívání a zneškodňování ost.odpadů 0,00 11,00 10,49 100,00  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70,00 20,00 7,13 60,00  
4319 Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstv. 27,00 36,00 36,00 52,00  
5512 Požární ochrana - dobr. část 325,00 379,00 371,34 85,00  
6112 Zastupitelstva obcí 1 048,00 1 048,00 916,85 1 036,00  
6115 Volby do zastupit. ÚSC 0,00 90,00 67,52 0,00  
6118 Volba prezidenta republiky 45,90 45,89 39,63 0,00  
6171 Činnost místní správy 1 180,60 1 075,62 946,45 1 645,20  
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 10,00 10,50 10,36 11,00  
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 35,00 35,00 34,02 35,00  
6330 Převody vlastním fondům  0,00 0,00 0,04 0,00  
6399 Ost. finanční operace 104,00 108,30 108,30 146,00  
6402 Finanční vypořádání minulých let 9,50 9,50 9,50 28,80  
  Výdaje celkem 16 150,00 17 625,10 11 159,52 17 500,00  
             
             
          Schválený rozpočet  na rok 2019  - financování (v tisících Kč)  
Para Text SR 2018 UR 2018 Skuteč.2018 Návrh rozpočtu 2019  
  Změna stavu krátk.prostř.na bank.účt. 3595,00 3595,00 -3822,00 3000,00  
  Financování celkem 3595,00 3595,00 -3822,00 3000,00  
             
             
Para Text SR 2018 UR 2018 Skuteč.2018 Návrh rozpočtu 2019  
  Příjmy celkem 12555,00 14030,11 14981,52 14500,00  
  Výdaje celkem 16150,00 17625,11 11159,52 17500,00  
  Saldo příjmů a výdajů -3595,00 -3595,00 3822,00 -3000,00  
  Financování celkem 3595,00 3595,00 -3822,00 3000,00  
             
Rozpočet je schválen  jako schodkový - příjmy jsou nižší než výdaje. Schodek je kryt uspořenými finančními prostředky
z minulých let.          
             
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějš. předpisů, a dle § 11 zák.č.250/2000 Sb. ,o rozpočt.
pravidlech  územních  rozpočtů,  a  zákona č.  23/2017  Sb.  o  pravidlech  rozpočtové  odpovědnosti, v  platném  znění,
zveřejňuje Obec Morašice  schválený rozpočet na rok 2019.        
Rozpočet byl schválen na  zasedání Zastupitelstva Obce Morašice dne 20. 3. 2019.    
Rozpočet  je zveřejněn v úplném znění v elektron. podobě  na elektronické  úřední desce obce (www.morasice.cz).
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři  Obecního  úřadu v Morašicích.    
             
             
             
  Vyvěšeno dne:  22. 3. 2019          
  Sejmuto dne:    31. 3. 2020           Karel Rajman, starosta obce