Rozpočet 2014

        Návrh rozpočtu  na rok 2014 v tis. Kč
               
Příjmy Plán Výdaje Plán        
Daně 7322,0 Doprava, komunikace 1721,0        
Poplatky 31,0 Pitná voda,ČOV,kanalizace 1355,0        
Pitná voda 7,5 Mateřská škola 702,0        
Pronájem pozemků 143,0 Základní škola, ZUŠ 1899,0        
Prodej pozemků 590,0 Ambulant.péče,soc.služby 60,0        
Zdravotní středisko 71,0 Byt.hosp.,komun.služby 1088,0        
Byt.,nebyt.hospodářství 151,2 Hřbitov 17,0        
Hřbitov 5,5 Sběr odpadu 511,0        
Sběr odpadu 342,3 Místní správa 1796,0        
Dotace Pard.kraj 126,4 Knihovna,kroniky,kultura 92,0        
Příspěvky od obcí - MŠ 70,6 Tělovýchova, hřiště 432,0        
Ostatní 13,5 Veřejné osvětlení 1190,0        
Převody vl. fondům 26,0 Požární ochrana  45,0        
Použití výsledku hospod. 2400,0 Veřejná zeleň 74,0        
    Ostatní 35,0        
    Příspěvky organiz. a ostat. 122,0        
    Příspěvky stavebníkům 45,0        
    Převody vl. fondům  26,0        
    Rezerva 90,0        
Celkem 11300,0 Celkem 11300,0        
z toho akce:              
Obnova veřejného osvětlení- přílož k NN v Morašicích 1015,0        
Vchodová stěna vnější a vnitřní a schodiště - budova ZŠ  886,0        
Dokončení opravy fasády, zateplení společ.míst.-škola Řikovice 550,0        
Příprava a realizace dispečinku do vodárny Morašice 150,0        
Zájezdy důchodců     28,0        
Doplnění rybníčku o jíl na dno-Řikovice,čílko z kamenů mostek 160,0        
Příspěvky organizacím na činnosti a církvi na opravy 122,0        
Spolufinanc.opravy kabin na hřišti v Moraš.,pokud bude dotace 360,0        
Příprava projekt.dokum.,výměna vodov. od čp. 89 po čp. 90 Mor. 860,0        
               
               
Vyvěšeno:   11. 2. 2014   Sejmuto:  26.02.2014          
Elektronicky vyvěšeno: 11. 2. 2014