Rozpočet 2020

                                        O b e c    M o r a š i c e      
                                            56951 Morašice 96    
                                                 IČ: 00277029      
             
          Schválený rozpočet na rok 2020  - příjmy (v tisících Kč)  
Para Text SR 2019 UR 2019 Skuteč.2019 Schvál. rozpočet 2020  
  Daňové příjmy 13 410,00 13 410,00 13 179,35 13 307,50  
  Místní daně a poplatky 308,50 308,50 314,31 365,00  
2310 Pitná voda 8,00 8,00 7,79 8,00  
3113 Základní školy 1,50 1,50 1,50 1,50  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 14,40 14,40 10,80 0,00  
3511 Činnost ordinací praktic. lékařů 36,00 36,00 36,47 36,00  
3612 Bytové hospodářství 72,00 72,00 24,67 43,30  
3632 Pohřebnictví 5,00 5,00 14,44 10,00  
3639 Pronájem pozemků 225,00 225,00 241,80 242,00  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6,00 6,00 24,70 65,00  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 9,40 9,40 13,17 13,00  
3725 Využívání a zneškodň. komunál.odpadů 83,00 83,00 91,27 91,00  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1,00 1,00 0,60 0,00  
6171 Činnost místní správy 22,70 22,70 23,29 22,70  
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 0,50 0,50 0,05 0,00  
6330 Převody vlastním fondům 0,00 0,00 0,00 0,00  
6409 Ostatní činnost 0,00 0,00 0,00 0,00  
  NIV dotace ze SR - souhr.dotač. vztah 184,30 184,30 184,30 161,00  
  NIV přijaté transfery od obcí 112,70 131,59 131,59 134,00  
  NIV přijaté transf. ze všeob.pokl.správy 0,00 58,00 58,00 0,00  
  NIV přijaté transfery ze SR 0,00 1230,86 1230,86 0,00  
  INV přijaté transfery od krajů 0,00 38,13 38,13 0,00  
  Příjmy celkem  14500,00 15845,88 15627,09 14500,00  
             
             
       Schválený rozpočet  na rok 2020 - výdaje (v tisících Kč)  
Para Text SR 2019 UR 2019 Skuteč. 2019 Schvál. rozpočet 2020  
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin 18,00 18,00 0,00 15,00  
1037 Celospolečenské funkce lesů 5,00 5,00 5,00 5,00  
1070 Rybářství 3,00 3,00 3,00 3,00  
2141 Vnitřní obchod 40,00 70,00 70,00 70,00  
2212 Silnice 189,00 189,00 62,26 163,00  
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 970,00 970,00 5,90 7,00  
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 4,00 4,00 0,00 3,00  
2310 Pitná voda 117,00 568,23 560,96 342,00  
2321 Odvád. a čišt.odpadních vod  366,00 411,00 159,52 296,00  
3111 Mateřské školy 819,00 1 216,73 1 204,63 966,00  
3113 Základní školy 1 587,00 2 498,26 2 415,69 1 251,00  
3299 Záležitosti vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00  
3314 Činnosti knihovnické 16,00 16,00 13,60 15,00  
3319 Ost. záležitosti kultury 4,00 10,00 6,68 8,00  
3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 8,00 3,00 3,00 8,00  
3329 Zálež. Ochr. památek,péče o kult.dědic. 2,00 2,00 1,54 2,00  
3330 Činnosti registr.církví a nábožen. spol. 49,00 49,00 49,00 49,00  
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 37,00 47,00 34,12 75,00  
3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 145,00 150,50 129,22 138,00  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 887,50 1 912,50 1 886,88 307,00  
3419 Ost. tělovýchovná činnost 54,00 54,00 54,00 54,00  
3421 Využití volného času dětí a mládeže 6,00 8,50 5,50 9,00  
3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 18,00 19,00 18,10 19,00  
3511 Činnost ordinací praktic. lékařů 39,50 63,70 40,36 54,00  
3612 Bytové hospodářství 9,00 92,00 72,10 11,00  
3631 Veřejné osvětlení 255,00 255,00 158,66 300,00  
3632 Pohřebnictví 23,00 23,00 14,63 79,00  
3635 Územní plánování 30,00 30,00 0,00 0,00  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 034,00 6 735,96 1 704,70 7 778,00  
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 35,00 35,00 13,89 20,00  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 531,00 650,53 616,13 970,00  
3726 Využívání a zneškodňování ost.odpadů 100,00 35,21 35,21 100,00  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60,00 70,00 34,88 235,00  
4319 Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstv. 52,00 37,50 37,50 40,00  
5213 Krizové řízení 0,00 100,00 0,00 200,00  
5512 Požární ochrana - dobr. část 85,00 85,00 44,04 363,00  
6112 Zastupitelstva obcí 1 036,00 1 036,00 983,69 1 134,00  
6115 Volby do zastupit. ÚSC 0,00 58,00 48,00 0,00  
6171 Činnost místní správy 1 645,20 1 630,36 1 429,17 2 066,00  
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 11,00 11,00 6,46 8,00  
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 35,00 35,00 34,02 35,00  
6330 Převody vlastním fondům  0,00 0,00 0,00 0,00  
6399 Ost. finanční operace 146,00 150,10 150,10 92,00  
6402 Finanční vypořádání minulých let 28,80 28,80 28,75 10,00  
  Výdaje celkem 17500,00 19386,88 12140,89 17300,00  
             
             
         Schválený rozpočet  na rok 2020 - financování (v tisících Kč)  
Para Text SR 2019 UR 2019 Skuteč.2019 Schvál. rozpočet 2020  
  Změna stavu krátk.prostř.na bank.účt. 3000,00 3541,00 -3486,20 2800,00  
  Financování celkem 3000,00 3541,00 -3486,20 2800,00  
             
             
Para Text SR 2019 UR 2019 Skuteč.2019 Schvál. rozpočet 2020  
  Příjmy celkem 14500,00 15845,88 15627,09 14500,00  
  Výdaje celkem 17500,00 19386,88 12140,89 17300,00  
  Saldo příjmů a výdajů -3000,00 -3541,00 3486,20 -2800,00  
  Financování celkem 3000,00 3541,00 -3486,20 2800,00  
             
Rozpočet je schválen  jako schodkový - příjmy jsou nižší než výdaje. Schodek je kryt uspořenými finančními prostředky
z minulých let.          
             
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějš. předpisů, a dle § 11 zák.č.250/2000 Sb. ,o rozpočt.
pravidlech  územních  rozpočtů,  a  zákona č.  23/2017  Sb.  o  pravidlech  rozpočtové  odpovědnosti, v  platném  znění,
zveřejňuje Obec Morašice  schválený rozpočet na rok 2020.        
Rozpočet byl schválen na  zasedání Zastupitelstva Obce Morašice dne 18. 3. 2020.    
Rozpočet  je zveřejněn v úplném znění v elektron. podobě  na elektronické  úřední desce obce (www.morasice.cz).
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři  Obecního  úřadu v Morašicích.    
             
             
             
             
  Vyvěšeno dne: 19. 3. 2020          
  Sejmuto dne:   31. 3. 2021           Karel Rajman, starosta obce