Rozpočet 2018

                                        O b e c    M o r a š i c e      
                                            56951 Morašice 96    
                                                 IČ: 00277029      
             
         Schválený rozpočet na rok 2018  - příjmy (v tisících Kč)  
Para Text SR 2017 UR 2017 Skuteč.2017 Schvál. rozpoč. 2018  
  Daňové příjmy 9 770,00 9 770,00 10 853,85 11 281,00  
  Místní daně a poplatky 322,80 322,80 312,86 313,50  
2310 Pitná voda 7,70 7,70 7,75 8,00  
3113 Základní školy 1,50 1,50 1,50 1,50  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 18,00 18,00 13,96 18,00  
3511 Činnost ordinací praktic. lékařů 71,70 71,70 77,64 38,00  
3612 Bytové hospodářství 43,20 43,20 31,82 46,30  
3632 Pohřebnictví 8,50 8,50 10,59 200,00  
3639 Pronájem pozemků 192,00 192,00 211,81 212,00  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 57,90 73,86 69,65 30,50  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3,00 3,00 3,90 4,00  
3725 Využívání a zneškodň. komunál.odpadů 48,00 48,00 81,28 81,00  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 0,00 3,30 2,00  
6171 Činnost místní správy 24,20 24,20 45,38 21,70  
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 0,50 0,50 0,50 0,50  
  NIV dotace ze SR - souhr.dotač. vztah 164,10 164,10 164,10 172,40  
  NIV přijaté transfery od obcí 94,90 78,94 78,94 78,70  
  NIV přijaté transf. ze všeob.pokl.správy 0,00 39,50 39,50 45,90  
  NIV přijaté transfery ze SR 0,00 281,41 281,41 0,00  
  INV přijaté transfery od krajů 0,00 100,00 100,00 0,00  
  Příjmy celkem  10828,00 11248,91 12389,74 12555,00  
             
             
        Schválený rozpočet na rok 2018 - výdaje (v tisících Kč)  
Para Text SR 2017 UR 2017 Skuteč. 2017 Schvál. rozpoč. 2018  
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin 30,00 30,00 19,21 18,00  
1037 Celospolečenské funkce lesů 5,00 5,00 5,00 5,00  
1070 Rybářství 3,00 3,00 3,00 3,00  
2212 Silnice 85,00 85,00 54,58 270,00  
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 850,00 934,00 732,58 719,00  
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 4,00 4,00 1,67 4,00  
2310 Pitná voda 96,00 307,64 304,63 296,00  
2321 Odvád. a čišt.odpadních vod  207,00 231,00 173,70 337,00  
3111 Mateřské školy 879,00 1 165,61 1 112,70 944,00  
3113 Základní školy 986,00 986,00 942,03 1 186,00  
3299 Záležitosti vzdělávání 0,00 63,00 63,00 77,00  
3314 Činnosti knihovnické 16,00 16,00 13,21 16,00  
3319 Ost. záležitosti kultury 6,00 6,00 2,39 4,00  
3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 8,00 8,00 8,00 8,00  
3329 Zálež. Ochr. památek,péče o kult.dědic. 11,00 11,00 0,80 81,00  
3330 Činnosti registr.církví a nábožen. spol. 49,00 49,00 49,00 49,00  
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 40,00 42,50 40,92 53,00  
3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99,00 108,00 102,10 108,00  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 553,00 597,00 87,26 81,00  
3419 Ost. tělovýchovná činnost 51,00 53,00 53,00 53,00  
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3,00 0,00 0,00 3,00  
3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 6,00 13,15 8,65 16,00  
3511 Činnost ordinací praktic. lékařů 37,00 86,50 38,23 62,00  
3612 Bytové hospodářství 257,00 261,30 8,42 1 233,00  
3631 Veřejné osvětlení 153,00 170,08 157,48 213,00  
3632 Pohřebnictví 22,00 33,00 23,70 31,00  
3635 Územní plánování 60,00 60,00 15,00 45,00  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 858,00 6 889,30 820,70 6 760,00  
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 15,00 15,00 14,32 20,00  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 535,00 535,00 522,79 600,00  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 42,00 47,00 41,93 70,00  
4319 Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstv. 31,00 17,00 17,00 27,00  
5512 Požární ochrana - dobr. část 383,00 383,00 40,87 325,00  
6112 Zastupitelstva obcí 1 066,00 1 066,00 999,21 1 048,00  
6114 Volby do parlamentu ČR 0,00 39,50 30,00 0,00  
6118 Volba prezidenta republiky 0,00 0,00 0,00 45,90  
6171 Činnost místní správy 1 485,90 1 029,40 815,75 1 180,60  
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 12,00 12,00 9,61 10,00  
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 35,00 35,00 34,02 35,00  
6399 Ost. finanční operace 115,00 117,80 117,80 104,00  
6402 Finanční vypořádání minulých let 6,10 6,13 6,13 9,50  
  Výdaje celkem 15 100,00 15 520,91 7 490,39 16 150,00  
             
             
         Schválený rozpočet na rok 2018  - financování (v tisících Kč)  
Para Text SR 2017 UR 2017 Skuteč.2017 Schvál. rozpoč. 2018  
  Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech 4272,00 4272,00 -4899,34 3595,00  
  Financování celkem 4272,00 4272,00 -4899,34 3595,00  
             
             
Para Text SR 2017 UR 2017 Skuteč.2017 Schvál. rozpoč. 2018  
  Příjmy celkem 10828,00 11248,91 12389,74 12555,00  
  Výdaje celkem 15100,00 15520,91 7490,39 16150,00  
  Saldo příjmů a výdajů -4272,00 -4272,00 4899,34 -3595,00  
  Financování celkem 4272,00 7272,00 -4899,34 3595,00  
             
Rozpočet je schválen  jako schodkový - příjmy jsou nižší než výdaje. Schodek je kryt uspořenými finančními prostředky
z minulých let.          
             
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějš. předpisů, a dle § 11 zák.č.250/2000 Sb. ,o rozpočt.
pravidlech  územních  rozpočtů,  a  zákona č.  23/2017  Sb.  o  pravidlech  rozpočtové  odpovědnosti, v  platném  znění,
zveřejňuje Obec Morašice  schválený rozpočet na rok 2018.        
Rozpočet byl schválen na  zasedání Zastupitelstva Obce Morašice dne 21. 3. 2018.    
Rozpočet  je zveřejněn v úplném znění v elektron. podobě  na elektronické  úřední desce obce (www.morasice.cz).
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři  Obecního  úřadu v Morašicích.    
             
             
             
             
             
  Vyvěšeno dne:  23. 3. 2018          
  Sejmuto dne:     31. 3. 2019           Karel Rajman, v. r. starosta obce